• For English Press Release scroll down

Beautiful

02 Μαρτίου - 06 Απριλίου 2019

Ομαδική έκθεση της πολιτιστικής πλατφόρμας Δύο Χωριά στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός.

Εγκαίνια έκθεσης
Σάββατο 02 Μαρτίου, ώρα 12:00 - 17:00

Ώρες λειτουργίας
Πεμ 16:00 - 20:00 | Σαβ 12:00 - 20:00 και κατόπιν ραντεβού.

Διεύθυνση
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα 10561

Έντεκα σύγχρονοι εικαστικοί από την Ελλάδα και την Κύπρο συνομιλούν με ισάριθμα έργα παλαιότερων καλλιτεχνών.

Σπύρος Αγγελόπουλος, Τάσσος Βρεττός, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Αριστείδης Λάππας, Ηλιοδώρα Μαργέλλου, Βασίλης Παπαγεωργίου, Μαρία Παπαδημητρίου, Poka - Yio, Cacao Rocks, Γεωργία Φαμπρίς και Σάββας Χριστοδουλίδης.

Χαρά Βιέννα, Γεώργιος Βιτάλης, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Κωνσταντίνος Δημητριάδης, Γιώργος Δουρδούφης, Αθηνά Κοτσώνη-Συνετού, Χρήστος Λιάσκος, Θανάσης Μακρής και Άγης Ξωμεριτάκης.

unnamed+%282%29 (1).jpg

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019 

Συνεχίζοντας τη συνέργειά της με τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός στην Αθήνα, η πολιτιστική πλατφόρμα Δύο Χωριά διοργανώνει την ομαδική έκθεση Beautiful, από 02 Μαρτίου έως 06 Απριλίου 2019. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κτηρίου-μνημείου της Πλατείας Καρύτση, 11 σύγχρονοι εικαστικοί από την Ελλάδα και την Κύπρο συνομιλούν με τα έργα 11 παλαιότερων καλλιτεχνών, τα οποία επέλεξαν οι ίδιοι από την ιστορική συλλογή του Φ.Σ. Παρνασσός.

Στις αρχές του Δεκέμβρη 2018, τα Δύο Χωριά ζήτησαν από τους καλλιτέχνες Σπύρο Αγγελόπουλο, Τάσσο Βρεττό, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Αριστείδη Λάππα, Ηλιοδώρα Μαργέλλου, Βασίλη Παπαγεωργίου, Μαρία Παπαδημητρίου, Cacao Rocks, Poka –Yio, Γεωργία Φαμπρίς και Σάββα Χριστοδουλίδη να μελετήσουν τη συλλογή του Φ.Σ. Παρνασσός και να επιλέξουν ένα έργο της συλλογής, με το οποίο ένα δικό τους έργο βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία, είτε εννοιολογικά, είτε από άποψη τεχνικής.

Το να συνεργάζεται ένας καλλιτέχνης με την υφιστάμενη συλλογή κάποιου μουσείου ή πολιτιστικού ιδρύματος είναι ένα αρκετά διαδεδομένο φαινόμενο. Ιστορικά, καλλιτέχνες έχουν εμπνευστεί αναρίθμητες φορές από τα μουσεία και τις ποικίλες συλλογές τους (αρχαιολογικές, εθνογραφικές, ιατρικές, βοτανικές, ζωολογικές και άλλες) και τις έχουν χρησιμοποιήσει ως βάση είτε για ακαδημαϊκές σπουδές είτε για τη δημιουργία πρωτότυπων έργων τέχνης. Οι συνεργασίες αυτές έχουν διευρύνει το διάλογο γύρω από την έννοια και την ερμηνεία των αντικειμένων, πέρα από την τυπική μουσειολογική τους παρουσίαση και ανάλυση.

Ο τίτλος της έκθεσης Beautiful προέρχεται από μία φράση της συλλέκτριας και φιλανθρώπου Dominique de Menil, η οποία προσκάλεσε τον Andy Warhol το 1970 να δημιουργήσει ένα νέο έργο επιλέγοντας αντικείμενα που βρισκόντουσαν αποθηκευμένα στο φημισμένο School of Design της πολιτείας Rhode Island των ΗΠΑ. Η Menil κάλεσε τον Warhol στη συλλογή με την πρόταση: «αυτό που είναι όμορφο για τον καλλιτέχνη γίνεται όμορφο, αυτό που είναι ποιητικό για τον ποιητή γίνεται ποιητικό. Γι’ αυτό, ας επισκεφτούμε τα μουσεία με καλλιτέχνες και ποιητές».

Στην περίπτωση της έκθεσης Beautiful, τα έργα των σύγχρονων δημιουργών αντικατοπτρίζουν ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους οι ατομικές και ιστορικές αφηγήσεις μιας σχετικά άγνωστης συλλογής επανεξετάζονται από τους καλλιτέχνες σήμερα. Η ιδέα σημερινών καλλιτεχνών που συνεργάζονται με τη συλλογή του Παρνασσού ανοίγει πολλές δυνατότητες και εγείρει ερωτήματα. Αφενός δημιουργεί ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών από διαφορετικές ιστορικές περιόδους, επιτρέποντας παράλληλα τη δημιουργία νέων έργων, νέων τρόπων παρουσίασης και νέων ερμηνειών του υλικού της συλλογής του Παρνασσού. Αφετέρου εξετάζει την αξία της ιστορικής συλλογής από μεταγενέστερους της εποχής τους καλλιτέχνες και θεατές, ενώ προβάλλει τα κοινά στοιχεία αλλά και την απόσταση ανάμεσα σε έργα παρόμοιας θεματολογίας και εικαστικής πρακτικής στον ίδιο τόπο, με το πέρασμα των χρόνων.

Beautiful

March 2 - April 6, 2019

Group Exhibition by Dio Horia Contemporary Art Platform at Parnassos Literary Society.

Opening
Saturday March 2, from 12:00 -17:00

Opening hours
Thu 16:00-20:00 | Sat 12:00 - 20:00 and by appointment.

Address
Agiou Georgiou Karitsi 8, Athens 105 61

Eleven contemporary visual artists from Greece and Cyprus in dialogue with an equal number of
works from historical artists.

Spyros Aggelopoulos, Savvas Christodoulides, Georgia Fambris, Chrysanthi Koumianaki, Aristeidis Lappas, Iliodora Margellos, Maria Papadimitriou, Vasilis Papageorgiou, Poka - Yio, Cacao Rocks, Tassos Vrettos.

Konstantinos Dimitriadis, Giorgos Dourdoufis, Constantinos Giannakipoulos, Athiná Kotsoni-Synetou, Agis Ksomeritakis, Christos Liaskos, Thanasis Makris, Chara Vienna, Georgios Vitalis.

unnamed+%282%29 (1).jpg

Athens, 11 February 2019

Within the framework of its collaboration with Parnassos Literary Society in Athens, contemporary art platform Dio Horia presents the group exhibition “Beautiful” from 02 March to 06 April 2019. For the first time in the history of the iconic building on Karytsi Square, eleven contemporary visual artists from Greece and Cyprus engage in dialogue with works of eleven historical artists selected from the Society’s collection. At the beginning of December 2018, Dio Horia invited the artists Spyros Aggelopoulos, Savvas Christodoulides, Georgia Fambris, Chrysanthi Koumianaki, Aristeidis Lappas,
Iliodora Margellos, Maria Papadimitriou, Vasilis Papageorgiou, Poka - Yio, Cacao Rocks, Tassos Vrettos to study the Parnassos Literary Society collection and chose an artwork, with which one of their own works is in direct dialogue, conceptually or technically.

It is quite common for an artist to collaborate with a museum’s or cultural foundation’s existing collection. The occasions where artists have been inspired by museums and their various collections (archaeological, ethnographical, medicinal, botanical, zoological and others) are countless, and collections have been used as a subject both for academic studies and for creating original works of art. These collaborations have expanded our understanding of cultural objects beyond their typical museological presentation and analysis.

The exhibition title “Beautiful” comes from collector and philanthropist Dominique De Menil’s quote, who invited Andy Warhol in the 1970’s to create a new work using object stored at the Rhode Island School of Design. Menil invited Warhol to the collection with the words: “What is beautiful for the artist, becomes beautiful. What is poetic for the poet, becomes poetic. So let us visit the museums with artists and poets.”

In the case of the exhibition “Beautiful”, the works of contemporary artists reflect some of the ways in which individual and historical narratives of a relatively unknown collection are being revisited. The idea of contemporary artists collaborating with the collection of the Parnassos Literary Society opens up possibilities and raises interesting questions. On the one hand, it creates opportunities of collaboration between artists of different historical periods, allowing the creation of new works, new ways of presentation and new interpretations of the material in the Parnassos collection. At the same time, it examines the value of an historical collection from present-day artists and audience, highlighting both commonalities and disparities between works that deal with similar issues at the same geographical location but across different time periods.